بسته گلدان میناکاری، شادباش ترمه، ترمه ابریشمی و گل محمدی (162)

محتویات این بسته:

  • گلدان میناکاری
  • شادباش ترمه
  • ترمه ابریشمی
  • گل محمدی 

در بسته‌  162 یک گلدان مینا کاری ‌شده، یک پارچه‌ ترمه و یک همیانِ شادباش که از گل‌ محمدی انباشته شده است، نسیمی است که از جانب اصفهان می‌وزد و از یزد می‌گذرد و به شما می‌رسد.

این بسته، ترکیبی است از خاک و آنچه از خاک می‌روید.