جعبه بشقاب مینا

توضیحات

میناکاری برآمده از خاک و آتش. گداخته در کوره های پرآتش و سربلند از آتش بیرون آمده، مثل سیاوش. این، داستان هنر میناکاری است. خاستگاه میناکاری اصفهان است، اگرچه این هنر به خاطر زیبایی ذاتی اش محدود به ایران نمانده و در کشورهای دیگر، مانند ترکیه، ارمنستان، آذربایجان و حتی کشورهای شرق آسیا هم مورد توجه صنعت کاران و هنرمندان قرار گرفته، اما همواره بهترین و ناب ترین محصولات میناکاری شده، تولیدِ هنرمندان ایرانی بوده است.

قدمت هنر میناکاری به پنج هزار سال می رسد. میناکار ها، هنر خود را روی ظروف فلزی مانند روی ، نقره و مس پیاده می کنند.

سبد خرید
جعبه بشقاب مینا

جعبه بشقاب مینا