این اطلاعات جهت راستی آزمایی مجموعه زرین پال است.

حسام شیرازیان

شماره ملی: 0453738443

شماره زرین پال : zp1771653