هنرمند: ابوالفضل خزاعی

تابلو ایت الکرسی با قاب چوبی

3087

کارشناسی نهایی : 70٫000٫000 ریال
تابلو ایت الکرسی قاب طلایی و کادر صورتی
فروخته شده

3432

این اثر فروخته شده است

کلام امیرالمونین به صورت خطاطی2

4270

کارشناسی نهایی : 80٫000٫000 ریال
تابلو خوشنویسی سوره حمد2

4199

کارشناسی نهایی : 70٫000٫000 ریال
تابلو الحمدااله رب العالمین خطاطی شده2

3992

کارشناسی نهایی : 60٫000٫000 ریال
تابلو وان یکاد خطاطی شده همراه با تذهیب قرانی

3989

کارشناسی نهایی : 70٫000٫000 ریال
سوره قرانی با خط کوفی2

3884

کارشناسی نهایی : 70٫000٫000 ریال
تابلو ایت الکرسی با تذهیب3

3879

کارشناسی نهایی : 70٫000٫000 ریال
سوره حمد خوشنویسی شده در زمینه صورتی

3670

کارشناسی نهایی : 70٫000٫000 ریال
تابلو خطاطی قرآن

3192

کارشناسی نهایی : 100٫000٫000 ریال
سبد خرید