3937

شناسنامه اثر

پیشنهادات : نقل از میرحسین خوشنویس باشی (میرحسین ترک)
توضیحات :

توکلت علی الله، فقرو الی الله، از ضعف به هر جا که نشستیم، وطن شد. وز گریه به هر سو که گذشتیم، چمن شد، با الهام از میرحسین

کارشناسی نهایی : 60٫000٫000 ریال
سبد خرید